Izuzetno velika potrošnja goriva, brodove svrstava u grupu prevoznih sredstava kojima ova usluga može biti od velikog značaja. Mogućnosti manipulacije u vezi sa potrošnjom od strane lica koji imaju pristup rezervoarima se svodi na najmanju moguću meru ugradnjom protokomera koji precizno mere potrošnju.